Games ordered by manufacturer
   

  Home   ADK   Atari   Bally   Capcom   Century   Centuri   Cinematronics   Data East   Exidy   Gaelco   Irem   Jaleco   Kaneko   Konami   Leland   Metro   Midway   Namco   Nichibutsu   Nintendo   Orca   Psikyo   Sega   Seibu   Seta   SNK   Stern   Strata   Taito   Technos   Tecmo   Tehkan   Toaplan   Universal   UPL   Video Systems   Williams   Others